S.N. Name From Date To Date
1 Shri G.W. Chiplonker 01-09-1956  
2 Shri M.A. Razzaque 17-11-1956  
3 Shri R.G. Trivedi 11-02-1957  
4 Shri R.S. Agrawal 19-03-1959  
5 Shri Suraj Bhan 14-05-1959  
6 Shri S.J. Surana 19-03-1966 14-06-1970
7 Shri C.P. Singh 15-06-1970 19-06-1972
8 Shri M.L. Malik 19-06-1972 02-06-1973
9 Shri D.B. Suryavanshi 02-06-1973 10-11-1975
10 Shri M.D. Bhatt 11-11-1975 02-11-1977
11 Shri R.K. Shukla 02-11-1977 08-06-1978
12 Shri N.K. Singh 08-06-1978 12-07-1982
13 Shri R.K. Seth 12-07-1982 08-06-1984
14 Shri Y.B. Suryavanshi 14-06-1984 21-01-1987
15 Shri M.M. Dubey 05-02-1987 23-05-1987
16 Shri J.A. Khare 23-05-1987 04-11-1988
17 Shri P.N.S. Chouhan 04-11-1988 02-05-1990
18 Shri D.K. Maitra 02-05-1990 21-12-1991
19 Shri R.K. Mishra 01-01-1992 06-10-1993
20 Shri V.K. Agrawal 06-10-1993 06-09-1995
21 Shri C.S. Gupta 11-09-1995 22-06-1999
22 Shri N.L. Shrivastava 22-06-1999 09-10-2000
23 Shri S.L. Jain 10-10-2000 31-03-2002
24 Shri A.K. Selot 31-03-2002 28-05-2005
25 Shri S.C. Sinho 28-05-2005 12-05-2006
26 Shri K.C. Sharma 15-05-2006 30-06-2008
27 Shri Sharad Shrivastava 01-07-2008 31-07-2009
28 Shri Jayant Chavhan 01-08-2009 28-02-2010
29 Shri Tarun Kumar Kaushal 01-03-2010 03-01-2011
30 Shri Subhash Kakde 03-01-2011 31-03-2013
31 Shri Ved Prakash Sharma 01-04-2013 31-01-2016
32 Shri Manohar Mamtani 01-02-2016 31-03-2017
33 Mohd. Fahim Anwar 01-04-2017 19-06-2018
34 Shri Arvind Kumar Shukla 19-06-2018 29-03-2019
35 Shri Rajendra Kumar Vani 30-03-2019 24-02-2022