1
Virendra Bahadur Singh, Registrar (Ministerial), Indore
2
Uma Shankar Dubey, Registrar (Ministerial), Jabalpur
3
Ajay Pawar, Joint Registrar, Jabalpur
4
Kishor Pithawe, Joint Registrar, Jabalpur
5
Shri Anand V. Mandloi, Budget Officer, Gwalior
6
Sh. Rajesh Kumar Sharma, Deputy Registrar, Indore
7
Smt. Rhia Tripathi, Deputy Registrar, Gwalior
8
Mukesh Dwivedi, Deputy Registrar, Jabalpur
9
Anil Pawar, Deputy Registrar, Jabalpur