1
Rishabh Kumar Singhai, District Judge (Inspection), Jabalpur
2
Prakash Chandra Gupta (Sr.), District Judge (Inspection), Gwalior
3
Dinesh Kumar Paliwal, District Judge (Inspection), Indore